غزل 

دخمل ناز نازی مامان داره خودش رو واسه مهمونی آماده میکنه.آخه میخواد زحمت مامانش کم بشه!!!!!!!!!!!!

غزلغزل