از سمت راست ثنا جون دختر عمه ی  عسل و غزل.غزل.عسل .علی جان پسر خاله ی مهربان