اولین روز پیش دبستانی عسلم در مدرسه زکریای رازی مهر

1387.سمت راست ملیسا  و سمت چپ عسل

اولین روز پیش دبستانی غزل نازنینم 15مهرماه1393 در همان

مدرسه  ولی تغییر نام داده به مدرسه هجده دی

سمت راست ستاره شاهرخی و سمت چپ غزل

از سمت راست ستاره .غزل.نازنین زهرا

غزل جونم هر روز صبح با خواهر گلش عسل به مدرسه

میره.عسلم کلاس ششم و غزلم پیش دبستانی

این هم که عکس دخملک نقاش باشی من غزل به همراه

نقاشیاش هست

موج سوار